نشریه مدافع حریم انقلاب اسلامی

به همت مرکز مطالعات راهبردی، پنجمین شماره نشریه مدافع حریم انقلاب اسلامی منتشر شد.

بیشتر بخوانید

به همت مرکز مطالعات راهبردی، چهارمین شماره نشریه مدافع حریم انقلاب اسلامی منتشر شد.

بیشتر بخوانید

به همت مرکز مطالعات راهبردی، سومین شماره نشریه مدافع حریم انقلاب اسلامی منتشر شد.
 

بیشتر بخوانید

به همت مرکز مطالعات راهبردی، دومین شماره نشریه مدافع حریم انقلاب اسلامی آماده شد و در شب هفتم شهید حمیدرضا اسداللهی توزیع شد. 
 

بیشتر بخوانید

فایل pdf اولین شماره نشریه مدافع که به همت مرکز مطالعات راهبردی طراحی و منتشر شد

بیشتر بخوانید